אופן חישוב חשבון המים

החיוב בגין צריכת מים ושירותי ביוב, הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון, בתעריף המים והביוב, שקבעה הרשות הממשלתית למים ולביוב.

ב-1 בינואר 2010 נכנסה לתוקף הרפורמה בתעריפי המים והביוב. תעריפים אלו נקבעים על ידי רשות המים. עיקריה של הרפורמה הינם:

 1. תעריפי המים יהיו אחידים ברמה הארצית וזאת בהתאמה למגזרי הצריכה השונים (מלבד התעשייתיים שם יש שוני בביוב): ביתיים, מוסדות ורשויות חקלאיות.
 2. תעריפי המים לצרכני המים הביתיים הינם מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית בה יחויב הצרכן בתעריף נמוך יחסית וזאת עד לכמות של 3.5 קוב לחודש. המדרגה השנייה היא לצריכה השולית שמעבר לכמות של 3.5 קוב ובה יחויב הצרכן במחיר גבוה בכ-61% ממחיר המדרגה הראשונה.
 3. לאור השינוי בו נקבע שהתעריפים לצרכן צריכים לשקף את העלות הריאלית של אספקת שירותי המים והביוב בכל תאגיד ותאגיד ומכיוון שהתעריף לצרכן הינו אחיד, הוחלט שתעריף רכישת המים ממקורות יהיה דיפרנציאלי כך שהפער ("המרווח") בין מחיר מכירת המים לצרכן לבין מחיר רכישתם ממקורות ישקף את העלות לאספקת שירותי המים והביוב.

צריכת מים:

צריכת המים נקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית במד המים, לבין הקריאה הקודמת, ביחידות מטר מעוקב (מ"ק). על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה.

צריכה מחויבת במד מים "פרטי": הצריכה המחויבת במד המים משקפת את הצריכה הפרטית ביחידת הצריכה (למשל בדירה או בחנות). לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (צריכה משותפת) , במידה וקיימים.

הפרשי מדידה (צריכה משותפת): נקבעים לפי ההפרש בין מד המים הראשי לבין סך מדי המים ה"פרטיים". הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל היחידות בנכס משותף, אלא

אם כן המציאה נציגות הבית המשותף מסמכים, לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר. הסיבות להפרשי המדידה מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיה או נזילות גלויות/ סמויות.

אחריות הצרכן על רשת המים הפרטית:

תאגיד מי רהט אחראי על רשת המים העירונית-ציבורית בלבד (עד למונה הראשי בכל נכס). האחריות על תקינות רשת המים הפרטית והמשותפת בנכס (אחרי המונה הראשי) חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת.

סוג קריאה:

משמעותו, האם חיוב הצריכה בוצע לפי קריאת מד המים בפועל או עפ"י הערכה.

כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, בין השאר בשל חוסר נגישות/חשד לחוסר תקינות המד ו/או חסרונו של המד, הצריכה תיקבע עפ"י הערכה. במקרה זה תפורט בחשבון המים הסיבה להערכה. על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה.

 

תשלום חשבון המים:

יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד, יחייב תוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי בחישוב יומי, ועלול לגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים. חיבור מד המים לאחר ניתוקו יבוצע תוך 12 שעות לאחר תשלום כל חשבונות המים, בתוספת תשלום אגרת ניתוק וחיבור מחדש.

צור קשר

  Style switcher RESET
  Body styles
  Color scheme
  Background pattern
  Background image
  נגישות