אופן עריכת החשבון התקופתי

במערכות התאגיד העיר רהט מחולקת לאזור אחד

העיר רהט  נקראת  מידי תקופה (60 ימים בממוצע) כולל מוני המים של אזור צרכני התעשייה הגדולים.

תהליך הפקת החשבון לכל תקופה מתחיל בשלב קבלת הקריאות מהמערכת הלויינית ( מערכת הקר"מ – קריאה מרחוק), הנתונים מועברים למערכת התאגיד באופן ממוחשב, מבוצע תהליך לוגית (עיבוד ובדיקת הנתונים) ולבסוף הפקת השובר (חישוב הצריכות והתעריפים, יצירת חיובים וספחים, הדפסה והפצה).

 צריכת המים מחושבת בתעריפים הקבועים ע"פ חוק (מגורים: תעריף בסיסי להקצבת המים לפי מס' הנפשות המעודכנים בנכס, תעריף גבוה לצריכת מים מעבר להקצבה. עסקים- תעריף קבוע).

חשבונות המים נשלחים לכלל הצרכנים מידי חודשיים עם מועד לתשלום של לפחות 18 ימים.

 

 

# ספח לתשלום
1 תקופה – כל תקופה הינה כ- 60 יום. קיימות 6 תקופות חיוב בשנה.
2 מהות השימוש – התעריף ללקוח נקבע בהתאם למהות השימוש בנכס, כגון: מגורים, עסקים, בנייה וכדומה.
3 מספר הנכס – מציין את מספרו של הנכס, כמופיע בנתוני התאגיד.
4 כרטיס מים – בכרטיס המים ניתן לראות נתונים של צריכות המים התקופתיות.
5 מספר נפשות – מספר הנפשות המתגוררות בנכס. הקצבת המים מבוססת על מספר הנפשות בנכס.
6 תוספת לקריאה – במקרים בהם קיים מד עצור, או שהלקוח מחובר למערכת המים ללא מד, ניתנות תוספות בהתאם לממוצעים קודמים.
7 צריכה פרטית – צריכת המים הנמדדת במד המים הפרטי.
8 צריכה משותפת – צריכת המים בבניין, המשותפת לכלל דיירי הבניין. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדים הפרטיים מכמות הצריכה שמופיעה במד הכללי. הפרש זה מחולק במספר יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית, כצריכה פרטית לכל דבר.
9 תעריפי המים – נקבעים על ידי רשות המים לכלל הצרכנים בכל רחבי הארץ. לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר רשות המים – www.water.gov.il
10 נתוני צריכה היסטוריים – גרף המתאר את צריכות המים במהלך השנה החולפת.
11 מספר ספח מסלקה – מספר זה מזהה את השובר הרלוונטי לתשלום במערכת.
12 כתובת הנכס – הנכס שעליו מבוסס השוכר לתשלום.

צור קשר

  Style switcher RESET
  Body styles
  Color scheme
  Background pattern
  Background image
  נגישות