הרפורמה במשק המים

מהי הרפורמה בתעריפי המים והביוב?

ב – 1 בינואר 2010 נכנסו לתוקף כללי תעריפים ותעריפים מעודכנים המבוססים על עקרון העלות. התעריפים שנכנסו חלים גם על חברת המים הארצית – חברת מקורות – המספקת מים לספקי מים וביוב מקומיים, וגם על אותם ספקי מים וביוב מקומיים הכוללים תאגידי מים וביוב עירוניים, רשויות מקומיות וספקים נוספים.

מבנה התעריפים בתאגידי המים והביוב העירוניים, לפני יישום הרפורמה ב – 1 בינואר 2010, לא היה מבוסס על עיקרון העלות, כך שלא היה קשר ברור ושקוף לעלויות בפועל הכרוכות באספקת שירותי המים והביוב. כתוצאה מכך, התקיימה במשק המים והביוב העירוני הקצאת מקורות לא יעילה שאחד מביטוייה המרכזיים היה מחסור ניכר במקורות למימון ההשקעות הנדרשות.

כללי התעריפים והתעריפים מבוססים על עבודה מקצועית שנעשתה ברשות המים בסיוע מומחים מתחומי המים והכלכלה. העבודה התבססה על עבודות שבוצעו בעבר כשהעיקרית שבהן הינה עבודת "ועדת גרונאו" שהגישה המלצותיה לרשות לשירותים ציבוריים – מים וביוב, בחודש יולי 2005.

מהם עיקרי הרפורמה בתעריפי המים והביוב?
1. תעריפי המים והביוב בתאגידי המים והביוב העירוניים אחידים ברמה הארצית לכל סוגי הצרכנים (למעט צרכנים תעשייתיים המשלמים תעריף שונה על הביוב). ברשויות המקומיות שטרם הקימו תאגיד מים וביוב לפי החוק וברשויות מקומיות שאינן חבות בחובת התאגיד תעריפי המים שנקבעו אחידים, וצרכניהם ממשיכים לשלם אגרות ביוב בהתאם לחוק העזר העירוני.

2. תעריפי המים לצרכני המים הביתיים מדורגים: מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית – עד 2.5 מ"ק לכל נפש בכל חודש ולא פחות מ 5 מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך יחסית, וכל כמות נוספת בתעריף גבוה יותר.

3. תעריפי המים והביוב נקבעו על פי עקרון העלות הריאלית של אספקת שירותי המים והביוב. תעריפי המים והביוב יכסו את סך העלויות הנדרשות לספקי המים לביצוע השקעות ולתפעול מערכות המים והביוב.

4. היטלי הפיתוח כפי שנקבעו בחוקי העזר העירוניים ממשיכים לחול שנה נוספת (שנת 2010). בשנה זו מתבצעת עבודה מקיפה נוספת בנוגע לאופן גילום רכיב ההון בתעריף.

למה תעריפי המים והביוב התייקרו במסגרת הרפורמה?
1. תעריפי המים והביוב טרם החלת הרפורמה לא היו מבוססי עלות ולא כיסו את צרכי ההשקעות והתפעול של ספקי המים והביוב.

2. כניסתו לפעולה של מתקן ההתפלה בחדרה (127 מלמ"ק) והרחבת מתקני ההתפלה הקיימים באשקלון ובפלמחים (30 מלמ"ק) וביצוע השקעות להתאמת מערכות המים לקליטת המים המותפלים ממתקנים אלו.

3. הירידה החדה בצריכת המים שנבעה מצמצום משמעותי בצריכת מים (קמפיין הסברה, היטל בגין צריכה עודפת של מים וכדומה) גורמת לעלייה בתעריף המים שכן העלויות הקבועות של ספקי המים והביוב (העלויות שאינן תלויות בכמות המים המסופקת – הון, אחזקה, שכר, מיסים וכד') – שתוכננו בהתאם לצריכת שירותים  ממוצעת –  מתחלקות עתה על כמות קטנה יותר של שירותים.

4. תקנים סביבתיים המחייבים טיפול (הכרוך בתשלום בגין עלויות נוספות) בשפכים הנוצרים בשימוש במים.

בכמה התייקרו תעריפי המים והביוב?
ממשלת ישראל קיבלה החלטה כי הייקור בתעריפי המים והביוב ידורג על פני שנה: ביום 1.1.10 הועלו תעריפי המים והביוב ב- 25% בממוצע, ביום 1.7.10 התבצעה העלאה נוספת בתעריפי המים והביוב בשיעור של כ-5% בממוצע, וביום 1.1.11 צפויה העלאה נוספת בתעריפי המים והביוב בשיעור של כ- 2% בממוצע.

חשוב להבין כי על אף שתעריף המים והביוב לכל מ"ק התייקר, הייקור בחשבון המים והביוב של הצרכן הממוצע (שחסך בצריכת המים) היה נמוך יותר.

בממוצע תעריף המים והביוב יעלה בכ – 40%-30% עם גמר ההליך המדורג של העלאת תעריפי המים והביוב. החשבון החודשי של צריכת המים והביוב צפוי לעלות בממוצע ב – 40 ₪ בחודש לערך, למשפחה ממוצעת (20 מ"ק לחודש ל – 4 נפשות) וזאת מבלי לקחת בחשבון את הירידה בצריכת המים שתמתן את העלייה.

בכל מקרה ראוי להדגיש כי ההוצאה הכספית החודשית למשפחה ממוצעת בגין צריכת שירותי מים וביוב נמוכה יחסית ומהווה כיום כ-1% עד 1.4% מסך ההוצאה החודשית של מרבית משקי הבית.

מהם התעריפים החדשים?
תעריפי המים והביוב לצרכנים הביתיים בתאגידי מים וביוב עירוניים:
תאריך תעריף נמוך (₪ למ"ק, כולל מע"מ) תעריף גבוה (₪ למ"ק, כולל מע"מ)
1 בינואר 2010 8.16 11.95
1 ביולי 2010 8.63 12.48

תעריף המים והביוב לשימושים הביתיים הנוספים, שימושים כגון מסחר, שירותים, שירותים ציבוריים, צה"ל וכד' הוא התעריף הגבוה (למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב הביוב).

תעריף המים לתעשייה יעלה בהדרגה על פני מס' שנים עד לתעריף הגבוה אף הוא.

תעריף המים לחקלאות יעלה בהדרגה עד לתעריף שישקף את העלות הממוצעת של הפקת ואספקת המים לחקלאות, לרבות חלקה של החקלאות בהתפלה.  החקלאות כמובן פטורה מרכיב הביוב.

מה היו התעריפים טרם הרפורמה?
טרם הרפורמה (עד ליום 31.12.2009), תעריפי המים למשקי הבית העירוניים היו תעריפי מדרגות עולים (3 מדרגות), הזהים לכלל התאגידים והרשויות המקומיות, כאשר הבדלים בין התאגידים (ורשויות מקומיות) היו קיימים באגרות הביוב המשתנות בין תאגיד לתאגיד (או רשות מקומית). המבנה המדורג תלוי גם בגודל משק הבית – "אורכה" של המדרגה הראשונה – ולאחר מדרגה זו קיימות שתי מדרגות תעריף נוספות (שאינן תלויות בגודל משק הבית).

להלן טבלת תעריפי המים, טרם הרפורמה המעודכנת לתאריך 16.12.2009 (בש"ח למ"ק, כולל מע"מ וקרן שיקום):
תעריפי המים במגזר הביתי
תעריף א'* עד 8 מ"ק ראשונים 4.25
תעריף ב' עד 7 מ"ק נוספים 5.85
תעריף ג'  מעבר לכמות זו 8.07

אגרות הביוב
תעריף אגרת ביוב – שונה מתאגיד לתאגיד סך הכמות שנצרכה מחויבת בתעריף זה (למעט ההקצאה לגינון) סביב 2.5 ₪ למ"ק, בממוצע במגזר הביתי

* למשק בית מעל 4 נפשות ניתנה כמות נוספת של 3 מ"ק לכל נפש נוספת בתעריף זה

מהן התועלות העיקריות מהרפורמה?
1. בהיות משק המים והביוב משק כספים סגור, מיועדות כל ההכנסות ממשק זה לשיפור ושדרוג רמת השירותים לצרכנים.

2. יהיו מספיק מקורות לפיתוח מקורות מים חדשים כגון מים מותפלים ולא נצטרך להתמודד יותר עם משבר מים כל כך חריף.

3. כל צרכן ביתי זכאי ליהנות מתעריף מופחת (תעריף נמוך) בכמות בסיסית של 2.5 מ"ק לחודש לכל נפש, ולא פחות מ- 7 מ"ק לחודש לכל יחידת דיור. בכדי ליהנות מההטבה של כמות מים בתעריף בסיסי לכל נפש, על הצרכן לדווח לתאגיד או לספק המים על מספר הנפשות המתגוררות בבית.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות