שפכי מפעלים ותעשיה

סקירה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011

 • בסוף שנת 2011 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 (להלן: "כללי השפכים"), הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה. לחץ כאן לכללים.
 • לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה, וזאת לפי סעיף 6 לכללי השפכים
 • בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית הניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר נתניה, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה. הקלק לתוכנית הניטור והבקרה השנתית.
 • בהתאם לכללי השפכים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן: "כללי התעריפים"). עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.
 • ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים.חישוב עלות האגרה בגין שפכים חריגים מתבצע עפ"י הנוסחא בכללים, פירוט במצגת המצ"ב.ככל שנמצאו שפכים אסורים, וללא קשר בריכוז המזהם מעבר לסף שנקבע בכללים, עלות האגרה תהיה פי שישה מהעלות המשולמת. הקלק למצגת בנושא שפכי תעשיה.
 • דיווח או בקשה להזרמת שפכים חריגים: לפי כללי השפכים, באפשרות המפעל להגיש דיווח על הזרמת שפכים חריגים – שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ב' והנמוכים מטור ג' בתוספת השנייה בכללי השפכים – וזאת 30 ימים מראש.

כמו כן, באפשרות המפעל להגיש בקשה להזרמת שפכים חריגים – שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ג' כאמור – ובה ינמק את הערכים המרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה. הערכים שדווחו על ידי מפעל בדיווח או בבקשה כאמור לעיל, יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל. כמוכן, ערכים אלו ישמשו לקביעת התעריף שתגבה החברה מהמפעל בהתאם לכללי התעריפים, וזאת גם אם הריכוז אשר נמדד בפועל היה נמוך יותר. ככל שהשפכים המוזרמים יהיו בערכים גבוהים יותר מן המדווח בדיווח/בבקשה, החיוב יהיה לפי הריכוז שהוזרם בפועל. יצוין כי במידה וימצאו שפכים חריגים עליהם לא הצהיר המפעל ולא קיבל אישור מתאגיד מי נתניה, המפעל יחויב פי 4 מהסכום שנקבע לשפכים חריגים.

אגף ההנדסה בתאגיד מי רהט מיישם תכנית אכיפה ופיקוח בהתאם לכללי השפכים, כפי שנקבעו על ידי רשות המים בכללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"א-2011.

מטרת התכנית היא למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב. הזרמה שכזו יכולה להביא לפגיעה במערכת הביוב, פגיעה במכון טיהור השפכים, לסתימות ביוב, פגיעה בשטחי חקלאות המושקים במי קולחין, פגיעה בערכי הסביבה ובאיכות החיים של התושבים.

שפכים מזוהמים גורמים סתימות ביוב רבות ונזק לציוד אלקטרו-מכני בתחנות ולמערכות ההשקיה בעיר, ובכך הם פוגעים באיכות החיים של התושבים.

לקובץ התקנות מס' 7021 בנושא שפכים – לחצו כאן

עיקרי הכללים:

עסק לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים אסורים ו/או חריגים למערכת הביוב העירונית ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו.

החוק מיועד לעסקים שנמצאו כשייכים לקטגוריה של עסקים המזרימים שפכים אסורים או חריגים, כגון: מוסכים (מכונאות רכב), אולמות אירועים, מסעדות, קניונים, מפעלי מזון ומשקאות, מכבסות, תחנות דלק, מפעלים כימיים וכו', כמפורט בחוק.

הכללים מטילים על עסקים:
  • טיפול באיכות השפכים
  • התקנת מערכת הפרדת שמנים ושומנים במידה שלא קיימת מערכת כזו, על פי הצורך.
  • שדרוג ותחזוקת מערכת ההפרדה.
  • פינוי מפרידי שמנים/שומנים לאתר פסולת מורשה בתדירות המתאימה לפעילות העסק, תוך הצגת אישור על הפינוי .

חשוב להדגיש כי מטרת הכללים איננה ענישה של מפעלים מזהמים, אלא מניעת מטרדים והפסקת הנזק הנגרם למערכת הביוב כתוצאה מהזרמה אסורה.

 • בעל העסק יחויב בעלות הדיגום, אפילו במקרים בהם התוצאה תקינה.
  תעריף גבוה: תאגיד מי שבע יחייב בתעריף גבוה כל מפעל שיזרים שפכים אסורים ו/או חריגים ללא היתר, התשלום יהיה בעד התקופה שחלפה ממועד דגימת הבדיקה האחרונה (לפי סעיף 5 לכללים) או בעד תקופה של חצי שנה שקדמה למועד גילוי הזרמת השפכים האסורים או החריגים, לפי הקצרה מביניהן.

  • התעריף לשפכים אסורים יהיה הסכום השווה ל- 6 פעמים התעריף לשירותי הביוב.
  • התעריף לשפכים חריגים יהיה הסכום השווה ל- 4 פעמים תעריף הביוב.
  • התעריף לשפכים חריגים יהיה הסכום השווה ל- 4 פעמים תעריף הביוב.
 • חויב המפעל בתשלום- אין בתשלום משום היתר, הרשאה או הסכמה לפעולת ההזרמה של השפכים האסורים והחריגים.
  עסקים/מפעלים שנבדקו ונמצאו כמזרימים שפכים חריגים בלבד, יכולים לפנות לאגף ההנדסה לצורך בקשת הסדר אשר במסגרתו תינתן אפשרות להזרמת שפכים חריגים בתעריף מיוחד וזאת בהתאם לערכים וכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.
  מידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות המים: http://www.water.gov.il

התאגיד ינקוט ביד קשה ובהתאם לכל הסמכויות המוקנות לו ע"פ הדין והנחיות רשות המים במקרים של היעדר שיתוף פעולה מצד המפעלים.

מטר (מג"ל) שפכים מותרים שפכים חריגים שניתן להזרימם בדיווח ואין צורך באישור מיוחד שפכים חריגים המחייבים אישור התאגיד ומשרד להגנת הסביבה שפכים
תקנה 6ב' תקנה 6א' תקנה 6ב' תקנה 3א' 1
צריכת חמצן כימית עד 800 בין 800-2000 מעל – 2000 כמפורט בכללים
כלל מוצמקים מרחפים עד 400 בין 400-1000 מעל – 1000 כמפורט בכללים
חנקן עד 50 בין 50-100 מעל – 100 כמפורט בכללים
זרחן עד 15 בין 15-30 מעל – 30 כמפורט בכללים
אגרת הביוב אין בהתאם לנוסחה החישוב בכללים אגרת ביוב כפול שש

 

פרסום ממצאי הדיגום באתר האינטרנט של מעיינות העמקים:
בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009, מתפרסמות באתר האינטרנט של מעיינות העמקים בע"מ ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור. מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור, והמתנגדים לפרסום המידע, רשאים להודיע לחברה על כך, בצירוף נימוקים להתנגדות.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image
נגישות